01/03/2022

عهد جدید صوتی

برنامه های صوتی عهد جدید شهادات خود را با ما در میان بگذارید در انتشار کار عظیم خدا با ما شریک باشید شهادات شما ما آماده […]
01/03/2022

متی

رفتن به لیست عهد عتیق رفتن به لیست عهد جدید انجیل متی شهادات خود را با ما در میان بگذارید در انتشار کار عظیم خدا با […]
16/02/2022

لوقا

رفتن به لیست عهد عتیق رفتن به لیست عهد جدید انجیل لوقا شهادات خود را با ما در میان بگذارید در انتشار کار عظیم خدا با […]
16/02/2022

یوحنا

رفتن به لیست عهد عتیق رفتن به لیست عهد جدید انجیل یوحنا شهادات خود را با ما در میان بگذارید در انتشار کار عظیم خدا با […]
16/02/2022

مرقس

رفتن به لیست عهد عتیق رفتن به لیست عهد جدید انجیل مرقس شهادات خود را با ما در میان بگذارید در انتشار کار عظیم خدا با […]
16/02/2022

اعمال رسولان

رفتن به لیست عهد عتیق رفتن به لیست عهد جدید کتاب اعمال رسولان شهادات خود را با ما در میان بگذارید در انتشار کار عظیم خدا […]
16/02/2022

اول قرنتیان

رفتن به لیست عهد عتیق رفتن به لیست عهد جدید کتاب اول قرنتیان شهادات خود را با ما در میان بگذارید در انتشار کار عظیم خدا […]
28/01/2022

دوم قرنتیان

رفتن به لیست عهد عتیق رفتن به لیست عهد جدید کتاب دوم قرنتیان شهادات خود را با ما در میان بگذارید در انتشار کار عظیم خدا […]