01/03/2022

پیشگفتار صوتی

رفتن به لیست عهد عتیق رفتن به لیست عهد جدید پیشگفتار شهادات خود را با ما در میان بگذارید در انتشار کار عظیم خدا با ما […]
01/03/2022

پیشگفتار

کتاب دوم قرنتیان
01/03/2022

متی

رفتن به لیست عهد عتیق رفتن به لیست عهد جدید انجیل متی شهادات خود را با ما در میان بگذارید در انتشار کار عظیم خدا با […]
16/02/2022

خروج

رفتن به لیست عهد جدید رفتن به لیست عهد عتیق کتاب خروج شهادات خود را با ما در میان بگذارید در انتشار کار عظیم خدا با […]
16/02/2022

لوقا

رفتن به لیست عهد عتیق رفتن به لیست عهد جدید انجیل لوقا شهادات خود را با ما در میان بگذارید در انتشار کار عظیم خدا با […]
16/02/2022

یوحنا

رفتن به لیست عهد عتیق رفتن به لیست عهد جدید انجیل یوحنا شهادات خود را با ما در میان بگذارید در انتشار کار عظیم خدا با […]
16/02/2022

مرقس

رفتن به لیست عهد عتیق رفتن به لیست عهد جدید انجیل مرقس شهادات خود را با ما در میان بگذارید در انتشار کار عظیم خدا با […]
16/02/2022

اعمال رسولان

رفتن به لیست عهد عتیق رفتن به لیست عهد جدید کتاب اعمال رسولان شهادات خود را با ما در میان بگذارید در انتشار کار عظیم خدا […]
16/02/2022

اول قرنتیان

رفتن به لیست عهد عتیق رفتن به لیست عهد جدید کتاب اول قرنتیان شهادات خود را با ما در میان بگذارید در انتشار کار عظیم خدا […]