کتاب های عهد جدید

گزینه هایی که علامت غیر فعال دارند بزودی فعال خواهند شد 

انجیل متی
انجیل مرقس
انجیل لوقا
انجیل یوحنا
اعمال رسولان
رومیان
اول قرنتیان
دوم قرنتیان
غلاطیان
اَفِسسیان
فیلیپیان
کولُسیان
اول تسالونیکیان
دوم تسالونیکیان
اول تیموتائوس
دوم تیموتائوس
تیطُس
فیلیمون
عبرانیان
یعقوب
اول پطرس
دوم پطرس
اول یوحنا
دوم یوحنا
سوم یوحنا
یهودا
مکاشفه
تعالیم و برنامه ها را از این صفحات در شبکه ها اجتماعی دنبال کنید